Klauzula informacyjna

Rada Gminy Grybów
33-330 Grybów
ul. Jakubowskiego 33
rada@gminagrybow.pl     tel: 18 448-42-15 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla uczestników sesji Rady Gminy Grybów

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że obrady Rady Gminy Grybów są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających dźwięk i obraz.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Grybów. Możecie Państwo kontaktować się z nami listownie wysyłając korespondencję do Urzędu Gminy w Grybowie, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów, lub telefonicznie pod numerem: +48 18 445 02 04, bądź wysyłając maila na adres: ug@gminagrybow.pl
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się skontaktować Inspektorem Ochrony Danych Tomasz Czerniec tel: 506 660 143 e-mail: iodo@gminagrybow.pl lub pisemnie Inspektor Ochrony Danych, adres 33-330 Grybów Jakubowskiego 33
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Ponadto przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO oraz art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2018 poz. 1432), zgodnie z którym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych w postaci wizerunku oraz głosu są osoby oglądające przebieg transmisji obrad rady lub zapis nagrań z obrad. Nagrania stanowią informację publiczną w rozumieniu Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz 1330) i są udostępniane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Grybów.
 6. W związku z przetwarzaniem danych w wskazanym celu możemy powierzyć przetwarzanie Państwa danych osobowych na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z tzw. podmiotami przetwarzającymi. W takich przypadkach zawarte umowy gwarantują ochronę danych zgodnie z postanowieniami RODO.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.
 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, które wymieniliśmy w punkcie trzecim. Okres przechowywania danych uzależniony jest od obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 9. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu:
 • prawo dostępu do treści danych,
 • prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo wniesienia skargi do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

W przypadku żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, przepisy prawa regulujące tryb i okres przechowywania nagrań muszą przewidywać możliwość realizacji takiego żądania.

 1. Nie będziemy wykorzystywać Państwa danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.