RODO

W związku ze zmianami podjętymi przez Sejm odnośnie zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, Sesje Rady Gminy w Grybowie są transmitowane na żywo w Internecie. Transmisja obrad Rady Gminy odbywa się za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk i jest udostępniana na stronie internetowej Gminy Grybów www.gminagrybow.sesja.pl

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, gdy jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Ponadto zgodnie z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zgoda osoby fizycznej na rozpowszechnianie jej wizerunku nie jest wymagana w szczególności, gdy wizerunek osoby stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza lub chodzi o wizerunek osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Gminę Grybów jest:
Wójt Gminy Grybów
33-330 Grybów Jakubowskiego 33   tel: 18 445-02-04

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych można się skontaktować z wyznaczonym INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH,
poprzez adres e-mail: iodo@gminagrybow.pl lub pisemnie Inspektor Ochrony Danych, adres 33-330 Grybów
Jakubowskiego 33   tel: 18 445-02-04